ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

การจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีการจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ

และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

และคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 38 เป็นผู้มอบ

ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 ตึก 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ​ วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
Read more

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ให้กับทายาทของสมาชิก คือ นายสุภาพ ด้วงโสน จำนวนเงิน 600,000 บาท
โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ และนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้มอบ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับศพของสมาชิก
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ศาลา 9

Read more

1 4 5 6