มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ นายสอาด โพฉลาด คือ
นายสกล โพฉลาด

จำนวนเงิน 600,000 บาท

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการจัดโครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562
สัมมนาเรื่อง “สิ่งที่สมาชิกควรรู้เมื่อสหกรณ์ดำเนินการภายใต้กฎหมายใหม่”
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

ช่วงเย็น ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ “สานสายใยน้องพี่ สอ.จพ.” และการประกวดมิสหรรษาฮาวาย

ณ เซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ได้นำคณะสมาชิกทัศนศีกษา
ณ พระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร

Read more

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายสมพงษ์ ลางคุณเสน จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ เข้ามอบเงิน ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3
เป็นผู้มอบเงิน ให้กับ นางสาวปภากร ลางคุณเสน มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของสมาชิก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

1 2 3 4 8