กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำกาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำกาแฟเบื้องต้น (บาริสต้า)” ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
วิทยากร โดย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
โดยมีสมาชิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ