สวัสดิการสหกรณ์

สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก
1. สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส และบุตร
สำหรับสมาชิกวงเงินสงเคราะห์ตั้งแต่ 20,000 – 50,000 บาท วงเงินสงเคราะห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ส่วนคู่สมรส
หรือบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ได้รับวงเงินสงเคราะห์ ครึ่งหนึ่งของสมาชิกแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
2. ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
* ระดับอนุบาล ทุนละ 2,200 บาท
* ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,600 บาท
* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,800 บาท
* ระดับมัธยมศึกษาหรือประโยควิชาชีพ ทุนละ 3,000 บาท
* ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,200 บาท
(รายละเอียดตามข่าว/ประกาศของสหกรณ์แต่ละปี)
3. จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ
สหกรณ์มีกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้วงเงิน ท่านละ 75,000 บาท สำหรับเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะได้รับเงิน 100,000 บาท (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
4. เงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยใน
สหกรณ์จ่ายเงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยในให้แก่สมาชิก ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลคืนละ 500 บาท ไม่เกิน 15 วันต่อปี (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มาปฎิบัติงาน)
5. เงินบำเหน็จสมาชิกอายุครบ 60 ปี
สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ 7 ปี สหกรณ์จ่ายเงินบำเหน็จ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทน(ไม่ต้องยื่นเอกสาร สหกรณ์จะโอนเงินเข้า SA)
6. จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อสมทบสมาชิกประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น
สมาชิกที่ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประสบภัย)
7. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม
ให้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการเงินสะสมแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนต้องออกจากงาน ร้อยละ 2 ต่อปีอของทุนเรือนหุ้นสะสมตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก แต่ไม่เกินวงเงิน 60,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
8. กองทุนสวัสดิการเงินกู้
ให้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนต้องออกจากงาน
ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ แต่ไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
9. สวัสดิการมงคลสมรส
ให้จ่ายจากองทุนสวัสดิการ ถ้าเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน มีสิทธิขอรับได้ทั้ง 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท
(ยื่นเอกสารขอรับภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน)
10.สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
ให้จ่ายจากกองทุนสวัสดิการ ถ้าเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน มีสิทธิขอรับสวัสดิการได้เพียง 1 คน / 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท  (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่เกิด)
11. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกที่ขอรับสวัสดิการ เมื่ออายุครบ 65 ปี ขึ้นไป จ่ายให้ปีละ 6,000 บาท จนครบ 10 ปี
12. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบิดามารดาเสียชีวิต
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ยื่นขอรับเพียงคนเดียว (กรณีที่สมาชิกมีพี่น้องเป็นสมาชิกหลายคน)
จ่ายศพละ 3,000 บาท   (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต)
13. สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือเป็นโสด
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร จ่ายรายละ 1,000 บาท สมาชิกที่เป็นโสด จ่ายรายล 2,000 บาท   (ยื่นเอกสารขอรับภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่เกิด)
14. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก
สหกรณ์จ่ายให้สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 12 งวด จ่ายเป็นค่าหุ้น 10 หุ้น
เป็นจำนวนเงิน 100 บาท ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด