กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “แต่งหน้าพิซซ่าแฟนซี”
โดย อาจารย์พวงทอง ธีรวุฒิวงศ์

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมคือ นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมเปียกปูนกะทิสด”
โดย อาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ (เซฟแพร)

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เป็นประธานพิธีเปิดงาน

มีคณะกรรมการเข้าร่วมในการเปิดพิธี ดังนี้
1.ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2.นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
3.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
4.นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมถั่วแปบ ปากหม้อ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมถั่วแปบ ปากหม้อ”
โดย อาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ (เซฟแพร)

มีคณะกรรมการเข้าร่วมในการเปิดพิธี ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
4.นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ หน้าบริเวณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มจพ.

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้

1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 

2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ

พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

เรื่อง “สิทธิประโยชน์และการให้บริการของสหกรณ์ ที่ออเจ้าควรรู้ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561 “ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561
“ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 คือ 
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ
6. นายกำพล พูลมี กรรมการ
7. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
8. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
พร้อมด้วยผู้จัดการ
เป็นผู้มอบของบริจาค ดังนี้
1.โต๊ะโรงอาหาร มูลค่า 34,775 บาท
2. ตู้กดน้ำและเครื่องกรองน้ำสแตนเลส มูลค่า 34,925 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 69,700 บาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บรรยาย คือ
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ 
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนและของที่ระลึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

หกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายไพศาล หุ่นแก้ว

จำนวนเงิน 600,000 บาท

โดยนายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง รองผู้จัดการคนที่ 3

เป็นผู้มอบ ให้กับ ม.ร.ว.เปี่ยมพันธุ์ หุ่นแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด Read more

1 2 3 9