ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิง
5. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
6. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะรนครเหนือ

Read more

ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้าร่วมงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับชมรผู้เกษียณ ในงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุ
พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุ ในการกล่าวถึงความรู้สึกและความในใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
7. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
8. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
9. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
10. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
11. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
12. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
13. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
14. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
15. นายกิตติ ดวงหิรัญ ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 2
16. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุมพวงคราม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

Read more

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2562
เสวนา หัวข้อเรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร ในการบรรยาย โดย
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการอำนวยการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และล่องเรือชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนนท์

ณ ตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก จ.นนทบุรี

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ
นายพิพัฒน์ หัสธน ดังนี้
1. นายจักริน หัสธน

2. นางสาวจิรพรรณ หัสธน
จำนวนเงิน 600,000 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาขิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2562
พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
และมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
4.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
8. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
9. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
10. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
11. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
12. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more

อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน และปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
5. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
7. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
8. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
9. นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โ่ครงการพบปะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
4. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โ่ครงการพบปะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

1 2 3 15