โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ  ประจำปี 2560

เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตปราจีนบุรี Read more

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 – 2563 (3ปี)

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

หลักสูตร “ขนมช่อม่วง” โดยอาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

หลักสูตร “กระหรี่ปั๊บไส้ไก่”

โดยอาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ

Read more

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หลักสูตร “หมี่กรอบทรงเครื่อง”

(ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร เริ่มเวลา 10.00 – 12.00 น.)

สถานที่อบรม ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ ลานอเนกประสงค์ มจพ.

Read more

1 2 3