โครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการสัมมนาโครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

โดยมี ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้

1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

2. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

3. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้

4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก

5. นายกำพล พูลมี กรรมการ

6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ

7. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ

8. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

Read more

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก นางน้อยศรี แก้วประภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ 
1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข       รองผู้จัดการ คนที่ 1 
2. นางสมส่วน       กองพุฒิ      รองผู้จัดการ คนที่ 2
3. นางวรรณี         ปัญญายงค  รองผู้จัดการ คนที่ 3 และเจ้าหน้าที่
เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางน้อยศรี แก้วประภา ถึงแก่กรรม มารดา นางสาวธัญนันท์ แก้วประภา และนายพิพัฒน์ แก้วประภา

ณ วัดตึก (ศาลาเล็ก) หมู่ที่ 4 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Read more

กิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด และสหกรณ์รับมอบกระปุกออมทรัพย์ออมทรัพย์ เป็นของที่ระลึก จากการเข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม ดังกล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมงาน คือ รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”
โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และบรรยายพิเศษ

ณ ห้อง 707 ชั้น 7 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ

เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 214 ปี 
(18 ตุลาคม 2561) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ลำดับถัดมา รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (ช่วงเช้า)

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.

Read more

มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.
รศ ดร วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 และนางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3
ได้มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม
ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร ศาลา 4 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

Read more

ทำบุญครบรอบ ๓๙ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

        เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน
ผู้จัดการ ได้สักการะหลวงพ่อสิงห์ ประจำมหาวิทยาลัย ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อ่านต่อ)

       พร้อมกับสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ครบรอบ ๓๙ ปี

       จากนั้นมีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา นายกำพล พูลมี กรรมการ
กล่าวอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมอาราธนาพระปริตร
ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

      ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
4. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นายกำพล พูลมี กรรมการ
7.นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

วิทยากร เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก 
โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้

นายเชาวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และมีคณะกรรมการได้เข้าร่วมเสวนา คือ
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก

นายกำพล พูลมี กรรมการ

นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ

นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

Read more

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางการบริหารจัดการ  รวมถึงความร่วมมือซึ่งกันและกัน  และมีผู้เข้าร่วมเสาวนา คือ รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาจารย์ประมาณ  ชอนตะวัน  อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ.  และผู้จัดการทั้ง 3 พระจอม  เข้าร่วมเสาวนาในครั้งนี้

Read more

1 2 3 10