โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ห้องศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรมชุมชน และแสดงผลงาน ชั้น 1

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง

Read more

ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และขอแสดงความเสียใจกับมารดา รศ.อุดม จีนประดับ ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ณ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โดยมี รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบของสหกรณ์ฯ

โดยมีผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ
นายกำพล พูลมี กรรมการ
นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
โดยนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานกรรมการดำเนินการ
นายธนเดช นิลสระคู รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

และนายสนอง กาญจนการุญ ผู้จัดการ ได้เดินทางมาลงนามสัญญากู้ยืม

กับสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.

โดยมี รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้ต้อนรับ

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

1 2 3 8