เงินฝากประดู่แดง

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ  200 บาท  ถึง  25,000 บาท
  • ระยะเวลาตั้งแต่  2 ปี ถึง 5 ปี  โดยยอดเงินฝากเมื่อครบกำหนดต้องไม่เกิน  6 แสนบาท
  • ถ้าขอปิดบัญชีก่อนครบกำหนดไม่ถึง 3 เดือน  สอ.จพ. จะไม่คิดดอกเบี้ยให้  ถ้าฝากเกิน 3  เดือน แต่ไม่ครบกำหนดที่ระบุไว้  สอ.จพ. จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์