เงินฝากออมพิเศษ

  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  • การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  • การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน
  • สอ.จพ. คิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชีให้ทุกวันที่  25  มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม
  • การถอนเงินจะถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2    และครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่เกิน  300 บาท