โ่ครงการพบปะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ