กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “โอริโอ้ชีสพาย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร  “โอริโอ้ชีสพาย” ในช่วงเช้า และช่วงบ่าย

พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

วิทยากร โดย อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

โดยมีสมาชิก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ