เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ  

วงเงินกู้ 2,200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้สามัญ 

 1. ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ของสหกรณ์ค้ำประกัน

 2. ผ่อนชำระสูงสุด 180 เดือน