โ่ครงการพบปะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS)

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่1
3. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 307 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) มจพ.