เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ  

วงเงินกู้ 2,200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้สามัญ 

 1. ใช้บุคคลค้ำประกัน (3 คน)

 2. ผ่อนชำระสูงสุด 180 เดือน

 3. กู้เกิน 800,000 บาท ต้องสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ

     สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)