เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ดร.วัลลภ  พัฒนพงศ์  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3.รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์  กรรมการและเลขานุการ
4.นายสมเกษ  จันทร์นาม  กรรมการ
5.นายถิระ  เพชรกำบังภัย  กรรมการ
6.นางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ
7.นางสาวมณีพรรณ  ลุนพงษ์  พนักงานธุรการ
เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย