ทำบุญครบรอบ ๓๙ ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์

        เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน
ผู้จัดการ ได้สักการะหลวงพ่อสิงห์ ประจำมหาวิทยาลัย ประดิษฐ์สถานอยู่ ณ หอพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อ่านต่อ)

       พร้อมกับสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ครบรอบ ๓๙ ปี

       จากนั้นมีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา นายกำพล พูลมี กรรมการ
กล่าวอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมอาราธนาพระปริตร
ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก

      ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ