โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดี วิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี

วิทยากร เสวนาและตอบข้อซักถามของสมาชิก 
โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้

นายเชาวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

และมีคณะกรรมการได้เข้าร่วมเสวนา คือ
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก

นายกำพล พูลมี กรรมการ

นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ

นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี