โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้จัดโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2561

พิธีกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

วิทยากร งานเสาวนา เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายเชาวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ