มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

หกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายไพศาล หุ่นแก้ว

จำนวนเงิน 600,000 บาท

โดยนายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2

พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง รองผู้จัดการคนที่ 3

เป็นผู้มอบ ให้กับ ม.ร.ว.เปี่ยมพันธุ์ หุ่นแก้ว

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด