โครงการเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

โดย รศ.อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ 

 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561   

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนนทบุรี จำกัด