โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี