ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ
เพื่อมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด