ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด