สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์

เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด