เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
  • กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด
                   – ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
                   – ปลูกสร้างอาคาร
                   – ต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
                   – ซื้อห้องชุด / คอนโด

 

  • กู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อการศึกษาต่อ   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • กู้พิเศษเพื่อกรณีพิเศษชำระหนี้   ผ่อนชำระ 180 งวด
  • โครงการเงินกู้พิเศษ กรณีพิเศษ ใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน               ไม่เกิน 6,000,000  ผ่อนชำระ 360 งวด ยื่นเอกสารวันพุธ ได้รับเงินวันศุกร์