โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 “English Camp PPN-SCC 2019”

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
“English Camp PPN-SCC 2019”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

พิธีเปิดโดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางเสน เฮอริเทจ อ.บางแสน จ.ชลบุรี