โ่ครงการพบปะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
6. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
7. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
8. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.