โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ กับกฎหมายใหม่ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์”

พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร โดย คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รองอธิการบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 ห้อง 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ.