โครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด