ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
4. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
5. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
6. นายกำพล พูลมี กรรมการ
7.นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด