โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอม ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางการบริหารจัดการ  รวมถึงความร่วมมือซึ่งกันและกัน  และมีผู้เข้าร่วมเสาวนา คือ รศ.ดร.ไกรวุฒิ  เกียรติโกมล ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด
รศ.ประภาษ  ไพรสุวรรณา  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด
รศ.อุดม  จีนประดับ  ประธานกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาจารย์ประมาณ  ชอนตะวัน  อดีตประธานกรรมการดำเนินการ สอ.มจธ.  และผู้จัดการทั้ง 3 พระจอม  เข้าร่วมเสาวนาในครั้งนี้