สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด 

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม และลงนามสัญญาเงินกู้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้

1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 

2. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ

พร้อมด้วย น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำกัด