โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561 “ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561
“ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 คือ 
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ
6. นายกำพล พูลมี กรรมการ
7. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
8. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
พร้อมด้วยผู้จัดการ
เป็นผู้มอบของบริจาค ดังนี้
1.โต๊ะโรงอาหาร มูลค่า 34,775 บาท
2. ตู้กดน้ำและเครื่องกรองน้ำสแตนเลส มูลค่า 34,925 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 69,700 บาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา