โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

ณ ห้องศูนย์ริเริ่มเครือข่ายทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรมชุมชน และแสดงผลงาน ชั้น 1

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ