โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมเดินทาง ดังนี้
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
3. นายกำพล พูลมี กรรมการ
4. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
5. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
6. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ

ได้เข้าพบปะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตระยอง