ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบของสหกรณ์ฯ

โดยมีผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ
นายกำพล พูลมี กรรมการ
นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด