โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 212 ชั้น 2 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ