โครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีโครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ