ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โดยมี รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด