สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์  นาคสันติ์  ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 38 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และผู้จัดการ เข้ากราบขอพร  และอวยพรสวัสดีปีใหม่

ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย