เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดี ปีใหม่ 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์  นาคสันติ์  ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 38 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และผู้จัดการ เข้ากราบขอพร  และอวยพรสวัสดีปีใหม่

ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย