การจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีการจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ

และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด