โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

และคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 38 เป็นผู้มอบ

ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 ตึก 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ