สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อเข้านำเสนอกองทุนส่วนบุคคล 

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด