พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายณรงค์ นาคสันต์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๘ พร้อมกับนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 
เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
 
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด