โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการดำเนินการ

อำนาจและหน้าที่
  • เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
  • ตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติคำสั่งสหกรณ์และมติที่ประชุมใหญ่  
  • ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิก และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์