เงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์ = อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี