เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ไม่เสียภาษี) ดังนี้

ตั้งแต่ 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ต่อปี

10,000      – 2,000,000   บาท

2.90

2,000,001 – 5,000,000   บาท

3.05

5,000,001 – 10,000,000 บาท

3.20

10,000,001  บาทขึ้นไป

3.35

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป