เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ (เสียภาษี 15%) ดังนี้

ประเภท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ต่อปี

3 เดือน

3.25

6 เดือน

3.25

12 เดือน

3.25

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป