เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ (เสียภาษี 15%) ดังนี้

ประเภท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ต่อปี

3 เดือน

3.25

6 เดือน

3.25

12 เดือน

3.50

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป