เงินฝากประดู่แดงทวีทรัพย์

เงินฝากประดู่แดงทวีทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ประเภท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ต่อปี

24 – 60 เดือน

3.50

 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป