โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 อาคาร 46 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์