รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเงินกู้สำหรับสมาชิก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

 

1. โครงการสานฝันเติมสุข 1 (เพื่อการชำระหนี้สถาบันการเงิน)

 

 • อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ 5.75 ต่อปี
 • วัตถุประสงค์    เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินที่เกิดกับสถาบันการเงินอื่น ๆ
 • วงเงินกู้สามัญ   ไม่เกิน 300,000 บาท และไม่เกินหนี้ที่มีกับสถาบันการเงิน
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ  ไม่เกิน 60 งวด (5 ปี) (อายุไม่เกิน 60 ปี)
 • เงื่อนไขอื่น ๆ
 1. แนบหลักฐานตัวจริงที่แสดงถึงการเป็นหนี้สถาบันการเงินฉบับล่าสุด
 2. วงเงินกู้รวมทุกสัญญาของการกู้สามัญแล้วต้องไม่เกิน 2,200,000 บาท (สิทธิการกู้)
 3. สมาชิกที่กู้รวมกัน 2 สัญญา วงเงินตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป ต้องสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เพื่อเป็นหลักประกันให้คนค้ำประกันและทายาท
 • เริ่มโครงการ     2 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560

 

2.  โครงการสานฝันเติมสุข 2 (เพื่อการเคหะ)

 

 • อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี)
 • วัตถุประสงค์   ลดภาะสมาชิกที่ต้องการกู้เพื่อการเคหะ  และจูงใจสมาชิกที่จะไปกู้สถาบันการเงินที่อื่น
 • วงเงินกู้พิเศษ  ไม่เกิน 6,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 360 งวด (อายุ 65 ปี)
 • เงื่อนไขอื่น ๆ   ไม่มีเฉลี่ยคืนในช่วง 3 ปีแรก
 • เริ่มโครงการ     3 เมษายน – 29 กันยายน 2560

 

3.  โครงการสานฝันเติมสุข 3 (เพื่อการกู้พิเศษของพนักงานพิเศษและพนักงานราชการ)

 

 • อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 5.75 ต่อปี (ชำระหนี้)

                          ร้อยละ 5.50 ต่อปี (เพื่อการเคหะสงเคราะห์)

 

 • วัตถุประสงค์    เพื่อให้พนักงานพิเศษและพนักงานราชการสามารถกู้เพื่อการเคหะ และอื่น ๆ ได้
 • วงเงินกู้พิเศษ   ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ  ไม่เกิน 120 งวด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ   มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 • เริ่มโครงการ   3 เมษายน – 29 กันยายน 2560