เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

* ปกติ กู้ได้หนึ่งเท่าของเงินเดือน ผ่อนชำระ 6 งวด